*จำกัด 3 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน (1 IMEI1 ต่อ 1 สิทธิ์) สงวนสิทธิ์เฉพาะโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตหัวเว่ยที่ซื้อและเปืดใช้งานภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 เท่านั้น กรุณาเก็บใบเสร็จฉบับจริง โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตพร้อมเลข IMEI1 ที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

กรุณากรอกข้อมูล

เงื่อนไขกิจกรรม

เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตหัวเว่ย รุ่นใดก็ได้ ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 สามารถลงทะเบียนโดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ หมายเลข IMEI1 ของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ซื้อ วันที่ซื้อ จำกัด 1 IMEI1 ต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ 3 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 www.huaweifestival.com/HuaweiXPorsche
 • ช่องทางที่ 2 LINE App HuaweiMobile Thailand (Official Account)
 • ช่องทางที่ 3 สแกน QR Code ที่สื่อต่างๆ ณ จุดขายของหัวเว่ย เพื่อนำไปสู่หน้าลงทะเบียน
 • การจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ของรางวัล Huawei Porsche Design Mate RS จำนวน 7 รางวัล โดยจับจากชิ้นส่วนที่ทำการซื้อสินค้าที่หัวเว่ยและลงทะเบียน ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2561 (หรือตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต กรณีเป็นการอนุญาตหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2561) - 7 ธ.ค. 2561 ประกาศรางวัลวันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 17.00 น.
 • จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ของรางวัล Huawei Porsche Design Mate RS จำนวน 7 รางวัล โดยจับจากชิ้นส่วนที่ทำการซื้อสินค้าที่หัวเว่ยและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 ประกาศรางวัลวันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 17.00 น.
 • จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ของรางวัล Huawei Porsche Design Mate RS จำนวน 7 รางวัล โดยจับจากชิ้นส่วนที่ทำการซื้อสินค้าที่หัวเว่ยและลงทะเบียนตั้งแต่วันทีี่ 15 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 ประกาศรางวัลวันที่ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 17.00 น.
 • จับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 2 ม.ค. 2562 เวลา 14.00 น. ของรางวัล Huawei Porsche Design Mate RS จำนวน 10 รางวัล โดยจับจากชิ้นส่วนที่ทำการซื้อสินค้าที่หัวเว่ยและลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 ประกาศรางวัลวันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 17.00 น.
  (ครั้งที่ 1-4 บริษัทฯ จะไม่นำชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละครั้งนำมารวมจับรางวัลในครั้งถัดไป)
 • จับรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 2 ม.ค. 2562 เวลา 14.00 น. ของรางวัล Porsche 718 Cayman จำนวน 1 รางวัล โดยจับจากชิ้นส่วนที่ทำการซื้อสินค้าที่หัวเว่ยและลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561 (หรือตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต กรณีเป็นการอนุญาตหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2561) - 31 ธ.ค. 2561 ประกาศรางวัลวันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 17.00 น.
  (ครั้งที่ 5 บริษัทฯ จะนำชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละครั้งนำมารวมจับรางวัลในครั้งนี้)
 • วิธีการจับรางวัล บริษัทจะนำข้อมูลทั้งหมดของผู้ร่วมรายการ บันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ ตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด ประกาศรายชื่อทาง https://www.facebook.com/HuaweimobileTH/

สถานที่จับรางวัล บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 34-39 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เงื่อนไขการรับรางวัล

หลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และโทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลข IMEI 1 ที่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียนเอาไว้ และได้ทำการเปิดใช้งานก่อนวันประกาศผลในรอบนั้นๆ มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จำกัด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล โดยติดต่อที่ เบอร์ 02-5919800 กด 0 และผู้โชคดีจะต้องส่งอีเมลสำเนาบัตรประชาชนมายังบริษัทฯ ที่ Huaweipromo2018@gmail.com มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

 • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระเงินค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลรถยนต์ จะต้องชำระเงินค่าจดทะเบียนรถ ค่าโอนรถ ค่ามัดจำป้ายแดง ค่า พ.ร.บ. ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถด้วยตนเอง
 • พนักงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีที่มีข้อพิพาธให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ถือขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และเปลี่ยนแปลงรางวัลในราคาเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • การขอรับรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทยใช้ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้รับรางวัลในการโฆษณา และการค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น